TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Business Administration Faculty

qtkd@tdu.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Học và tên Học vị Chức vụ Email
Ban lãnh đạo Khoa
Đào Duy Huân PGS.TS Trưởng Khoa ddhuan@tdu.edu.vn
Phòng Thị Huỳnh Mai Thạc sĩ Phó trưởng Khoa pthmai@tdu.edu.vn
Võ Khắc Huy Tiến sĩ Phó trưởng Khoa vkhuy@tdu.edu.vn
Bộ môn QTKD - Marketing
Nguyễn Huỳnh Phước Thiện Tiến sĩ Trưởng BM nhpthien@tdu.edu.vn
Đinh Vũ Long Thạc sĩ Giảng viên dvlong@tdu.edu.vn
Trịnh Bửu Nam Thạc sĩ Giảng viên tbnam@tdu.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Trúc Thạc sĩ Giảng viên ntttruc@tdu.edu.vn
Bộ môn QTKD Tổng hợp
Thái Ngọc Vũ Thạc sĩ Phó trưởng BM tnvu@tdu.edu.vn
Phòng Thị Huỳnh Mai Thạc sĩ Giảng viên pthmai@tdu.edu.vn
Nguyễn Kim Thắm Thạc sĩ Giảng viên nktham@tdu.edu.vn
Huỳnh Thị Kiều Thu Thạc sĩ Giảng viên htkthu@tdu.edu.vn
Bộ môn Kinh doanh quốc tế
Võ Khắc Huy Tiến sĩ Phó trưởng BM vkhuy@tdu.edu.vn
Phan Kim Tuyến Thạc sĩ Giảng viên pktuyen@tdu.edu.vn
Phạm Minh Thủy Thạc sĩ Giảng viên pmthuy@tdu.edu.vn
Bộ phận văn phòng
Lê Thị Kiều Diễm Đại học Chuyên viên ltkdiem@tdu.edu.vn
Phạm Kim Quyên Thạc sĩ Chuyên viên pkquyen@tdu.edu.vn

 

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông