TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Business Administration Faculty

qtkd@tdu.edu.vn

Đề cương chi tiết học phần - QTKD - Năm 2020

STT Tên học phần
1 Triết học Mac - Lênin
2 Kinh tế chính trị Mac - Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Pháp luật đại cương
7 Luật kinh tế
8 Tiếng Anh định hướng TOEIC 1
9 Tiếng Anh định hướng TOEIC 2
10 Tin học căn bản
11 Giáo dục thể chất 1 - Bóng chuyền**
12 Giáo dục thể chất 1 - Bóng đá**
13 Giáo dục thể chất 1 - Cầu lông**
14 Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền**
15 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá**
16 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông**
17 Giáo dục thể chất 3 - Bóng chuyền**
18 Giáo dục thể chất 3 - Bóng đá**
19 Giáo dục thể chất 3 -  Cầu lông**
20 Toán cao cấp
21 Toán kinh tế
22 Thống kê kinh doanh
23 Kinh tế vi mô
24 Kinh tế vĩ mô
25 Kinh tế quốc tế
26 Nguyên lý kế toán
27 Nguyên lý Marketing
28 Quản trị học
29 Thuế
30 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
31 Phân tích định lượng trong kinh doanh
32 Tiếng Anh chuyên ngành 1
33 Tiếng Anh chuyên ngành 2
34 Nghiên cứu Marketing
35 Tâm lý và hành vi khách hàng
36 Quản trị Marketing
37 Quản trị thương hiệu
38 Quản trị chiến lược
39 Lập và phân tích dự án
40 Quản trị nguồn nhân lực
41 Quản trị chất lượng
42 Quản trị tài chính
43 Quản trị sản xuất
44 Thanh toán quốc tế
45 Thực tập nghề nghiệp
46 Quản trị bán hàng
47 Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo
48 Nhượng quyền thương mại
49 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh
50 Truyền thông Marketing
51 Quản trị hệ thống thông tin
52 Quản trị cung ứng và Logistic
53 Quản trị sự thay đổi
54 Tiếp thị số (Internet Marketing)
55 Marketing ứng dụng
56 Marketing quốc tế
57 Marketing du lịch
58 Giao tiếp trong kinh doanh
59 Marketing công nghiệp
60 Quản trị doanh nghiệp
61 Khởi sự kinh doanh
62 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
63 Phân tích hoạt động kinh doanh
64 Quản trị rủi ro
65 Lý thuyết tài chính tiền tệ
66 Thị trường tài chính
67 Lý thuyết bảo hiểm
68 Quản trị kinh doanh quốc tế
69 Hành vi tổ chức

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông