TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Business Administration Facculty

qtkd@tdu.edu.vn

Hội thảo Khoa học "Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh"

Sáng thứ bảy ngày 09 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường A Trường Đại học Tây Đô đã diễn ra Hội thảo "Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh"

Mục tiêu hội thảo khoa học

- Đánh giá những ưu – nhược điểm chương trình đào tạo thạc sĩ theo Thông tư 10/2011/TT/BGD&ĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ và Thông tư 15/2014/TT/BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ khi áp dụng vào đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (QTKD) và Thông tư số 18/2021/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Tây Đô.

-  Những ưu điểm và hạn chế chương trình đào tạo thạc sĩ theo Thông tư số 23/2021/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ và Thông tư số 18/2021/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường đại học Tây Đô.

- Đề xuất chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ QTKD tại Trường đại học Tây Đô theo Thông tư số 23/2021/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ và Thông tư số 18/2021/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

- Các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo Thạc sĩ QTKD theo Thông tư số 23/2021/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ QTKD tại Trường đại học Tây Đô.

Nội dung chính của hội thảo khoa học

Hội thảo tập trung thảo luận các nhóm vấn đề sau:

- Đánh giá tổng quát về quá trình đào tạo Thạc sĩ QTKD tại Trường Đại học Tây Đô từ khoa I- Khoá 9A.

- Kinh nghiệm của một số trường đại học nước ngoài đạo tạo MBA và khả năng áp dụng vào Trường Đại học Tây Đô.

- Nâng cao chất lượng đào tạo các học phần bổ sung kiến thức để tạo cơ sở tốt cho đào tạo Thạc sĩ QTKD.

- Giải pháp xây dựng chương trình và đào tạo bậc cử nhân để tạo nguồn đầu vào cho đào tạo Thạc sĩ QTKD.

- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ý định vào học Thạc sĩ QTKD tại Trường Đại học Tây Đô.

- Nghiên cứu sự khác biệt về mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo giữa thạc sĩ QTKD theo định hướng nghiên cứu và thạc sĩ định hướng thực hành tại Trường Đại học Tây Đô.

- Xây dựng mối quan hệ - phối hợp giữa khoa chuyên môn, khoa quản lý và các phòng ban trong đào tạo Thạc sĩ QTKD.

- Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo Thạc sĩ QTKD định hướng nghiên cứu so sánh với định hướng thực hành.

- Xây dựng  chương trình đào tạo bậc đại học trong mối gắn kết với chương trình đào tạo Thạc sĩ  và tiến sĩ QTKD.

- Xây dựng đề cương chi tiết các học phần cử nhân đảm bảo tính kế thừa kiến thức từ đại học sang Thạc sĩ và tiến sĩ QTKD

- Giải pháp đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ Quản trị kinh doanh đảm bảo chất lượng theo đánh giá ngoài và từng bước kiểm định quốc tế

Ngoài ra, các nhà khoa học, các Thầy/Cô, các cựu học viên, học viên, doanh nhân, nhà quản trị DN có thể đề xuất thêm các chủ đề nghiên cứu khác phù hợp với định hướng của hội thảo khoa học.

Hội thảo đã diễn ra tốt đẹp. Sau khi trình bày và trao đổi ý kiến, ban thư ký đã ghi nhận lại những ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự Hội thảo.

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông