TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP – LẦN 1 NĂM 2016

ĐẠI HỌC KHÓA 7 (2012-2016) VÀ CÁC KHÓA CŨ

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY; LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG;

ĐẠI HỌC (VLVH) VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC (VLVH)

 

1.      Đăng ký dự thi:

- Đối tượng đăng ký dự thi:

+ Sinh viên đã thi 2 lần mà vẫn chưa đạt

+  Sinh viên chưa thi tốt nghiệp chung với lớp chính khóa và đã hoàn thành chương trình học.

- Địa điểm đăng ký dự thi: nộp đơn cho thầy Hoàng - Phòng Đào tạo đến hết ngày 30/5/2016.

2.      Ngày xét điều kiện dự thi tốt nghiệp:

- Ngày 31/5/2016

3.      Ngày thi và môn thi:

- Ngày 14/6/2016 (7g30): Thi môn Khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Ngày 15/6/2016 (7g30): Thi môn Cơ sở ngành.

- Ngày 16/6/2016 (7g30): Thi môn Chuyên ngành.

                                                                                   

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

                   (Đã ký)

Go to top