TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             PHÒNG ĐÀO TẠO                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số:  05 /TB-PĐT                                         Cần Thơ, ngày 25 tháng5 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về việc mở lớpHọc kỳ hè năm học 2016 -2017)

Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viênvề việc mở lớpcác học phần Học kỳ hè năm học 2016 – 2017.

STT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ LƯỢNG

 ĐĂNG KÝ

GHI CHÚ

1

Tư Tưởng Hồ Chí Minh

304

 

2

Tâm Lý Đạo Đức Y Học

237

 

3

Bệnh Học Cơ Sở

203

 

4

Môi Trường

171

 

5

Toán Kinh Tế

118

 

6

Giáo Dục Thể Chất 3 (Cầu lông)

114

 

7

Toeic 3

105

 

8

Kinh Tế Vĩ Mô

103

 

9

Kinh Tế Dược

102

 

10

Kinh Tế Vi Mô

98

 

11

Bào Chế Và Sinh Dược 2

96

 

12

Luật Dân Sự

94

 

13

Nguyên Lý Kế Toán

80

 

14

Luật Ngân Hàng

79

 

15

Tư Pháp Quốc Tế

78

 

16

Tin Học Ứng Dụng Kế Toán

77

 

STT

TÊN HỌC PHẦN

SL ĐĂNG KÝ

GHI CHÚ

17

Đường Lối CM Của Đảng CSVN

73

 

18

Xác Suất Thống Kê (Khối ngành Kinh tế và Kỹ thuật)

70

 

19

Đạo Đức Kế Toán

67

 

20

Luật Học So Sánh

62

 

21

Lý Thuyết Thẩm Định Giá

62

 

22

Thị Trường Tài Chính

62

 

23

PT Hệ Thống Hướng Đối Tượng

60

 

24

Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học - LKT

59

 

25

Pháp Luật Về Thương Mại Điện Tử

59

 

26

Lập Trình Thiết Bị Di Động

58

 

27

Phát Triển Phần Mềm Mã Nguồn Mở

58

 

28

Sinh Lý Bệnh Miễn Dịch

57

 

29

Toán Cao Cấp

57

 

30

Giáo Dục Thể Chất 3 (Bóng đá)

54

 

31

Luật Đầu tư

51

 

32

Luật Hình sự

51

 

33

Kỹ thuật đàm phán và soạn thảo hợp đồng

48

 

34

Luật Dân sự 1

47

 

35

Tâm Lý Học Tư Pháp

47

 

36

Nhận Thức Dược Liệu

46

 

37

Thuế

45

 

38

Giáo Dục Thể Chất 2 (Cầu lông)

43

 

39

Thống Kê Xã Hội Học

40

 

STT

TÊN HỌC PHẦN

SL ĐĂNG KÝ

GHI CHÚ

40

Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

36

 

41

Quản Trị Học

33

 

42

Xác Suất Thống Kê QTKD

33

 

43

Xác Suất Thống Kê Y Dược

31

 

      Thời gian đóng học phí bắt đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày02/6/2017. Sinh viên xem lịch học tại phòng Đào tạo và Khoa bắt đầu từ ngày 06/6/2017.

            Đề nghị các sinh viên đăng ký Học kỳ hè, năm học 2016 – 2017 thực hiện đúng nội dung của thông báo này.Hết thời gian trên, sinh viên không đăng ký học và đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách học và danh sách thi.

                                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                           Lê Phú Nguyên Hải

Go to top