TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   34/KH-QTKD

Cần Thơ, ngày 29  tháng 5  năm 2017

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện niên luận năm 3 các lớp đại học Khóa 9

                         

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Ngày 02/6/2017

Sinh hoạt quy định và một số thủ tục liên quan

Thầy
Sang

Lúc 9h30’ tại phòng D14

2

Từ ngày 02/6/17 đến ngày 08/6/2017

Sinh viên đăng ký tên đề tài cho Lớp trưởng, Lớp trưởng tổng hợp gửi danh sách đăng ký đề tài cho Cô Kiều Diễm (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Cô Diễm

Hạn chót nhận d.sách hết ngày 09/6/2017

3

Ngày 12/6/2017

Phân công GVHD

Thầy Sang

4

Từ ngày 13/6/2017

 Đến ngày 28/7/2017

SV liên hệ GVHD, thực hiện niên luận

GVHD và SV

5

Ngày 03/8/2017

SV nộp bản chính cho GVHD

GVHD và SV

5

Ngày 08/8/2017

Sinh viên nộp chuyên đề năm 3 về Khoa

02 bản in, đóng bìa (1 bản gửi GVHD, 1 bản nộp về Khoa)

6

Ngày 11/8/2017

Phân công chấm 2

Thầy Sang

7

Ngày 21/8/2017

Công bố điểm

Cô Diễm

8

Ngày 21/11/2017

Sinh viên nộp bài lần 2 về Khoa (đối với SV không đạt lần 1 hoặc chưa nộp bài lần 1)

GVHD

9

Ngày 28/11/2017

Công bố điểm lần 2

Cô Diễm

           

                                                                                                KT. TRƯỞNG KHOA

                                                                                   PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                  Võ Minh Sang

Go to top