TT NỘI DUNG PHỤ TRÁCH NGÀY GHI CHÚ
1 Lập kế hoạch thực tập Cô Diễm 08/12/2016  
2 SV nhận giấy giới thiệu thực tập Cô Diễm 15/12/2016  
3 GV tư vấn sinh viên chọn đề tài   Từ ngày
19-23/12/2017
Theo lịch tiếp sinh viên của giảng viên
4 Lớp trưởng tổng hợp nộp DS đăng ký đề tài tại Khoa QTKD; SV nộp Giấy giới thiệu có xác nhận về VP Khoa QTKD   09/01/2017 Danh sách đăng ký gởi file cho Cô Diễm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Sinh hoạt Quy định + kế hoạch tốt nghiệp:                        Thầy Sang 09/01/2017 Hội trường D
6 Tổng hợp sơ bộ các đề tài theo lớp (dạng file) Cô Diễm 10/01/2017  
7 Phân công GV hướng dẫn Thầy Sang 11/01/2017  
8 Công bố danh sách GV hướng dẫn Khoa QTKD 16/01/2017  
9 Tất cả SV bắt đầu thực tập   06/02/2017 (nếu chủ động được, SV có thể thực tập sớm hơn)
10 SV nộp đề cương sơ bộ chuyên đề tốt nghiệp hoặc khóa luận G.viên hướng dẫn 17/02/2017 SV liên hệ nộp cho GV hướng dẫn
11 SV nộp bản nháp chuyên đề TN G.viên hướng dẫn 24/03/2017  
12 * SV nộp bản chính chuyên đề TN lần 1 Khoa QTKD 18/4/2017 Nộp cho VPK: 02 bản in (có chữ ký GVHD) + 01 CD (ghi nội dung chuyên đề TN); SV nộp cho GVHD: 01 bản in
* Ghi chú: Phải có xác nhận của cơ quan thực tập
* Kết thúc thực tập
13 Tổng hợp danh sách đã điều chỉnh chính xác tên đề tài Cô Diễm 20/4/2017  
14 SV nộp bản nháp khóa luận G.viên hướng dẫn 18/4/2014  
15 GV chấm 1 nộp điểm chuyên đề về văn phòng Khoa Khoa QTKD 21/4/2017  
16 Phân công GV chấm 2 Thầy Sang 25/4/2017  
17 GV nộp điểm chấm 2 chuyên đề  GV được phân công 04/5/2017  
18 * SV nộp bản chính Khóa luận TN lần 1 (số lượng 04 bản in + 01 CD) Khoa QTKD 08/5/2017 Nộp cho VPK: 03 bản in (có chữ ký GVHD) + 01 CD (ghi nội dung khóa luận); SV nộp cho GVHD: 01 bản in
* Ghi chú: Phải có xác nhận của cơ quan thực tập
19 * Kết thúc thực tập
20 Tổng hợp danh sách khóa luận TN (dạng file) đã điều chỉnh chính xác tên đề tài Cô Diễm 11/5/2017  
21 GV chấm 2 nộp điểm chuyên đề về văn phòng Khoa Khoa QTKD 15/5/2017  
22 Xử lý các chênh lệch điểm (nếu có) Khoa QTKD 17/5/2017  
23 Lập Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp + Đề nghị ra quyết định Khoa QTKD 15-17/5/2017  
24 Công bố điểm chuyên đề TN - Lần 1 Khoa QTKD 22/5/2017 SV có chuyên đề không đạt tiếp tục liên hệ chỉnh sửa với GVHD, hạn chót nộp 03 tháng kể từ ngày công bố điểm
25 Thông báo sinh viên lịch bảo vệ Khoa QTKD 22/5/2017  
26 Báo cáo Khóa luận tốt nghiệp Các Hội đồng 27/5-31/5/2017  
27 Công bố điểm báo cáo khóa luận tốt nghiệp Thư ký Hội đồng 05/6/2017  
28 Tổng hợp điểm phê duyệt  và gởi phòng Đào tạo Khoa QTKD 07/6/2017  
Go to top