TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 05/16 /TB-QTKD                       Cần Thơ, ngày 14  tháng  9 năm 2016

                                                    

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Ngày hội “Sinh viên với nghề nghiệp và việc làm” năm 2016

 

Căn cứ vào kế hoạch số 02/KH-TTHTSV&HTDN ngày 06/9/2016 về việc tổ chức Ngày hội “Sinh viên với nghề nghiệp và việc làm” năm 2016.

Nay, Khoa Quản trị kinh doanh thông báo đến sinh viên các Khóa 7, CĐ Khóa 8 và sinh viên đang học tại trường Đại học Tây Đô với nội dung như sau:

-  Chủ đề: Ngày hộiSinh viên với nghề nghiệp và việc làm trường Đại học Tây Đô năm 2016

-         Thời gian: 7h30-16h30 ngày 18/9/2016

-         Địa điểm: Trường Đại học Tây Đô

-         Thành phần tổ chức thực hiện: Trung tâm dịch vụ việc làm Cần Thơ và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp.

-         Mục đích:

+ Chăm lo, khơi sức và đồng hành cùng sinh viên, huy động đông đảo sinh viên đến với ngày hội việc làm.

+ Tổ chức các hoạt động đồng hành cùng sinh viên trên đường lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế. Góp phần nâng cao nhận thức sinh viên về nghề nghiệp, việc làm.

+ Các hoạt động phải đảm bảo chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các nội dung và điều kiện về cơ sở vật chất để triển khai hiệu quả các yêu cầu của ngày hội.

 

       
   

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

(Đã ký)

VÕ MINH SANG

 

 

 

 

 

 

 
 

Nơi nhận:

-       Website Khoa;

-       Lưu (VP khoa).

 
 

 

 

 

                                                                       

Go to top