ĐỀ TÀI

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Hậu giang theo hướng cạnh tranh giai đoạn từ 2011 - 2020 và tầm nhìn 2025

      Để góp một phần nhỏ cho phát triển kinh tế tỉnh Hậu Giang, với sự đồng thuận của Hội đồng khoa học tỉnh, Ủy Ban nhân dân tỉnh, chúng tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Hậu giang theo hướng cạnh tranh giai đoạn từ 2011 - 2020 và tầm nhìn 2025”. Mục tiêu của đề tài là đánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn 2004 – 2011, đồng thời đề xuất một số giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế , chuyển đổi mô hình tang trưởng kinh tế tỉnh Hậu Giang theo hướng cạnh tranh giai đoạn từ 2011-  2020, tầm nhìn 2025. (Trích lược giới thiệu đề tài)

Go to top