Hiện tại Khoa có 3 Bộ môn, đảm nhận đào tạo chuyên môn và bộ phận văn phòng phục vụ cho hoạt động đào tạo, gồm:

 

Học và tên Học vị Chức vụ Email
Ban lãnh đạo Khoa
Đào Duy Huân PGS.TS Trưởng khoa  
Phòng Thị Huỳnh Mai Thạc sỹ Phó trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bộ môn QTKD - Marketing
Nguyễn Huỳnh Phước Thiện Thạc sỹ, NCS Phó BM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đinh Vũ Long Thạc sỹ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Minh Hùng Thạc sỹ, NCS   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trịnh Bửu Nam Thạc sỹ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thanh Trúc Thạc sỹ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bộ môn Tổng hợp
Thái Ngọc Vũ Thạc sỹ, NCS Phó BM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng Thị Huỳnh Mai Thạc sỹ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Kim Thắm Thạc sỹ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Võ Khắc Huy Thạc sỹ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bộ môn Kinh doanh Du lịch và lữ hành
Nguyễn Phúc Khánh Thạc sỹ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đào Duy Tùng Thạc sỹ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Huỳnh Thị Kiều Thu Thạc sỹ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Tương Lai Thạc sỹ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bộ phận văn phòng
Lê Thị Kiều Diễm Đại học Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top